Bases del Concurs Cadira 2015B

Concurs per a estudiants de disseny i arquitectura: projecte cadira i llibre per a biblioteques.

INTRODUCCIÓ

Amb motiu del “2015 Any de les biblioteques”, organitzat i promogut per la Generalitat de Catalunya, l’Escola d’Arquitectura Superior de Barcelona ETSAB i el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius-SBPA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) organitzem el 1r concurs de disseny sobre aquests dos objectes: cadira i llibre.

Cadira

La cadira és un dels objectes quotidians més pensats i projectats pels arquitectes i dissenyadors d’arreu del món. Dissenyar una cadira és un exercici alhora enginyós i complex perquè ha d’integrar molts elements diferents com són l’estabilitat, l’ergonomia, la resistència, els materials, el color, la producció, la comoditat, la perdurabilitat, la sostenibilitat, etc. Una cadira conviu, a més, amb altres objectes dins un espai determinat.

Dissenyar una cadira és un repte apassionant!

Llibre

Els llibres són petits objectes que l’home va crear per transmetre els seus valors i el coneixement de generació en generació, des de la invenció de la impremta l’any 1440. El llibre és l’element principal de la cultura moderna perquè associa a l’autor que l’escriu i al lector que el llegeix. Durant segles aquest objectes petits i senzills s’han editat en paper però ara s’editen en formats electrònics i digitals i es llegeixen amb tota mena d’aparells tecnològics connectats al món.      

Llegir un llibre és un viatge intel·lectual també apassionant!

Concurs Cadira 2015B cerca la creativitat i el talent dels estudiants d’arquitectura i disseny, amb l’objectiu de recuperar i reforçar la tradició catalana pel bon disseny dels objectes quotidians, apropar als ciutadans el disseny, la lectura, els llibres i les biblioteques i celebrar, amb la creació d’una cadira amb llibres, l’Any de les Biblioteques 2015.

TEMA

Disseny d’una cadira ideada expressament amb la doble funció de seure i ser suport i/o contenidor de llibres.

QUI POT PARTICIPAR

Estudiants de grau universitari de les escoles d’arquitectura i disseny.

REQUISITS I CONDICIONS

Les propostes s'han de presentar individualment o en equip. 

Cada participant podrà presentar només un projecte. 

Cada projecte presentat tindrà un lema que l’identifiqui.

La identificació de l’autor/s del projecte es lliurarà en un formulari a part per tal de garantir l’anonimat de la proposta davant del jurat.

COM PRESENTAR LES PROPOSTES

Les propostes i la documentació adjunta es lliuraran a través de la pàgina del concurs.

A la làmina cal que hi figuri només el lema de la proposta.

Les dades dels concursants es lliuraran en un formulari a part que facilita l’organització.

Els concursants hauran d’acreditar la seva condició d’estudiant de grau universitari facilitant còpia de l’imprès de la matrícula de l’any en curs.

No s’acceptarà a concurs cap projecte que no acompleixi algun dels requisits anteriors, i que no sigui lliurat a través del formulari ni amb la plantilla indicats.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de projectes finalitza el 30 de setembre de 2015 a les 24:00 h.

No s’acceptarà cap projecte presentat fora d’aquest termini.

PREMIS

Es concediran els següents guardons:

1 guanyador  

3 accèssits

15 finalistes

El premi del guanyador/a consistirà en 300€ per comprar en una llibreria especialitzada i una visita a una empresa relacionada amb el món del disseny.

Tots els guardonats participaran en una exposició itinerant per una sèrie de biblioteques públiques i universitàries.

MARC LEGAL

Cal que les idees presentades siguin originals i inèdites.

L’organització pot rebutjar en qualsevol moment les propostes que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers, ja sigui d'imatge o de disseny, llevat que es compti amb la seva autorització, que caldrà presentar. La responsabilitat que es derivi de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual recau exclusivament en l’autor del projecte. La presentació al concurs implica la cessió al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, dels drets corresponents per a la difusió pública dels projectes, a través de qualsevol mitjà, per a qualsevol país del món i per un termini indefinit. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases del concurs i la cessió dels drets per a la difusió. El concurs està emparat pel Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril de Propiedad Intelectual.

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest concurs seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per dur a terme una gestió correcta del concurs.

Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb domicili a: Campus Nord UPC, edifici TG. C/Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona, a l'adreça de correu electrònic:info.biblioteques@upc.edu.

Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics oportuns i necessaris, i amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament del concurs. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

DIFUSIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR, ACCÈSSITS I FINALISTES

El projecte guanyador, els accèssits i els finalistes, seran exposats de forma itinerant a la UPC i a diverses biblioteques públiques de Catalunya.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.